Money Mapping

Produced by Young Money

Minimum Age: 9
Maximum Age: 14

Money Mapping is a resource for 9-12 year olds, developed alongside the Money and Pensions Service. Download now to access this resource in Welsh and English.

Money Mapping engages learners in financial capability using real-life and relevant contexts and can be used to encourage investigation skills and problem solving, providing discussion opportunities around a number of financial themes, such as making choices, attitudes, value for money and risk.

Developed to align with the Curriculum for Wales, the resource can be delivered to support Areas of Learning and Experience in order to facilitate development towards the Four Purposes. These include:

  • Mathematics & Numeracy
  • Humanities
  • Health & Wellbeing

Money Mapping can be delivered flexibly at both upper primary and lower secondary stages, however it is targeted at the key point of transition between these two. The accompanying PowerPoint can be used to support teachers’ delivery to their classes.

 

Money Mapping yw ein hadnodd newydd cyffrous ar gyfer plant 9-12 oed, a ddatblygwyd gyda’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau. Lawrlwythwch nawr i gael at yr adnodd hwn yn Gymraeg a Saesneg.

Mae Money Mapping yn hybu gallu ariannol dysgwyr trwy ddefnyddio cyd-destunau bywyd go iawn a pherthnasol, a gellir ei ddefnyddio i annog sgiliau ymchwilio a datrys problemau, gan ddarparu cyfleoedd i drafod nifer o themâu ariannol, fel gwneud dewisiadau, agweddau, gwerth am arian a risg.

Datblygwyd yr adnodd i gyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru, a gellir ei gyflwyno i gefnogi Meysydd Dysgu a Phrofiad er mwyn hwyluso datblygiad tuag at y Pedwar Diben. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mathemateg a Rhifedd
  • Y Dyniaethau
  • Iechyd a Lles

Gall Money Mapping gael ei gyflwyno’n hyblyg yn y cyfnodau cynradd uchaf ac uwchradd isaf, ond mae wedi’i fwriadu ar gyfer y cyfnod pontio allweddol rhwng y ddau. Gellir defnyddio’r sleidiau PowerPoint cysylltiedig i helpu athrawon i gyflwyno’r adnodd i’w dosbarthiadau.